/* * Translated by : XFoguet 2014 */ $lang = array( "FileGator" => "FileGator", "Sign out" => "Sortir", "Sign in" => "Registrar-se", "Access Forbidden" => "Accés Denegat", "Wrong username or password." => "Nom d'usuari o contrasenya incorrectes.", "Enter username and password." => "Introdueix usuari i contrasenya", "Add New User" => "Afegir usuari nou", "Username" => "Nom d'usuari", "Password" => "Contrasenya", "File" => "Arxiu", "Folder" => "Carpeta", "Add Files..." => "Afegir arxius...", "New Folder" => "Nova carpeta", "Create New Folder" => "Crear nova carpeta", "Create New File" => "Crear nou arxiu", "Done" => "Fet", "Copy" => "Copiar", "Move" => "Moure", "Cut" => "Retallar", "Paste" => "Enganxar", "Zip" => "Comprimir", "Unzip" => "Descomprimir", "Delete" => "Borrar", "Cancel" => "Cancelar", "Sort by" => "Ordenar per", "Sort by Name" => "Ordenar per Nom", "Sort by Date" => "Ordenar per Data", "Sort by Size" => "Ordenar per Tamany", "Name" => "Nom", "Date" => "Data", "Size" => "Tamany", "Go Back" => "Tornar", "This folder is empty" => "Carpeta buida", "New password:" => "Nova contrasenya:", "Confirm password:" => "Confirmar contrasenya:", "Change password" => "Canviar contrasenya", "Change" => "Canviar", "Folder Structure" => "Estructura de carpetes", "Unselect All" => "Deseleccionar tot", "Select All" => "Seleccionar tot", "Upload in progress..." => "Pujada en progrés...", "Do you want to cancel upload?" => "¿Desitja cancelar la pujada?", "Stop Upload" => "Parar pujada", "Please wait..." => "Per favor, esperi", "Select Destination Folder" => "Seleccioni carpeta de destí", "Add to archive:" => "Afegir a arxiu:", "Create Zip" => "Crear zip:", "Are you sure you want to delete selected items?" => "¿Està segur de que desitja eliminar els elements seleccionats?", "Download Link:" => "Enllaç de descàrrega:", "Download" => "Descarregar", "Email" => "email", "Edit" => "editar", "Rename" => "renombrar", "Close" => "tancar", "Enter an email:" => "Introdueix una direcció de correu:", "Additional message or remark:" => "Missatge o nota adicional", "Send email" => "Enviar email", "Unzip archive content here?" => "Descomprimir arxiu aquí?", "Save" => "guardar", "Create New User" => "Crear nou usuari", "Home Directory:" => "Directori arrel:", "Permissions:" => "Permisos:", "Read" => "llegir", "Write" => "escriure", "Upload" => "pujar", "Save User" => "Desar usuari", "Are you sure you want to delete this user?" => "¿Està segur que desitja eliminar el usuari?", "Use checkboxes to select items." => "Utilitzi les caselles per seleccionar els elements.", "Search and Filter" => "Buscar y filtrar", "Nothing found..." => "No s'ha trobat res...", "All fields requiered!" => "Tots els camps són obligatoris!", "Please open your email and click on the link to proceed." => " Per favor, obri el seu correu i premi el vincle per continuar.", "Sign up" => "unir-se", "Forgotten Password?" => "¿Ha oblidat la seva contrasenya?", "Home" => "Casa", "Export data" => "Exportar dades", );